1397/06/06 تاریخ:         93026   كد عضويت :                
                                       
13:43   زمان:     مجيد صادقي كجيدي   نام عضو :                  
                                       
                                       
  كد ملي     نام محصول       بار كد        
                             
                                       
              در باز كن برقي ريلي مدل PDOR1 نام تجارتي پاسارگاد مرجع عرضه كننده مجيد صادقي كجيدي  
 
   
 
     
  0933218930260001            
                     
                           
                                       
              در باز كن اتوماتيك كشويي شيشه اي مدل ST20 نام تجارتي پاسارگاد مرجع عرضه كننده مجيد صادقي كجيدي  
 
   
 
     
  0933218930260002            
                     
                           
                                       
              در باز كن اتوماتيك منحني شيشه اي مدل S7000 نام تجارتي پاسارگاد مرجع عرضه كننده مجيد صادقي كجيدي  
 
   
 
     
  0933218930260003            
                     
                           
                                       
              در باز كن اتوماتيك تلسكوپي مدل ST21 نام تجارتي پاسارگاد مرجع عرضه كننده مجيد صادقي كجيدي  
 
   
 
     
  0933218930260004            
                     
                           
                                       
              گيت كنترل تردد سه اهرمي مدل PAGA1 نام تجارتي پاسارگاد مرجع عرضه كننده مجيد صادقي كجيدي  
 
   
 
     
  2224200930260001            
                     
                           
                                       
              گيت كنترل تردد شيشه اي مدل PAGA2 نام تجارتي پاسارگاد مرجع عرضه كننده مجيد صادقي كجيدي  
 
   
 
     
  2224200930260002            
                     
                           
                                       
              راه بند آكاردئوني مدل V5 ارتفاع 140 cm طول متري نام تجارتي پاسارگاد مرجع عرضه كننده مجيد صادقي كجيدي  
 
   
 
     
  2362200930260007            
                     
                           
                                       
              راه بند الكترومكانيكال با تيرك ساده مدل PRBV10 ارتفاع 100 cm طول 6 m نام تجارتي پاسارگاد مرجع عرضه كننده مجيد صادقي كجيدي  
 
   
 
     
  2362200930260008            
                     
                           
                                       
              راه بند الكترومكانيكال با تيرك نردباني مدل PRBV11 ارتفاع 100 cm طول 5 M نام تجارتي پاسارگاد مرجع عرضه كننده مجيد صادقي كجيدي  
 
   
 
     
  2362200930260009            
                     
                           
                                       
              راه بند الكترومكانيكال با تيرك تاشو مدل PRBV12 ارتفاع 100 cm طول 6 m نام تجارتي پاسارگاد مرجع عرضه كننده مجيد صادقي كجيدي  
 
   
 
     
  2362200930260010            
                     
                           
                                       
              راه بند الكتروهيدروليك با تيرك ساده مدل PRBV13 ارتفاع 100 cm طول 6 m نام تجارتي پاسارگاد مرجع عرضه كننده مجيد صادقي كجيدي  
 
   
 
     
  2362200930260011            
                     
                           
                                       
              راه بند الكتروهيدروليك با تيرك نردباني مدل PRBV14 ارتفاع 100 cm طول 5 M نام تجارتي پاسارگاد مرجع عرضه كننده مجيد صادقي كجيدي  
 
   
 
     
  2362200930260012            
                     
                           
                                       
              راه بند الكتروهيدروليك با تيرك تاشو مدل PRBV15 ارتفاع 100 cm طول 6 m نام تجارتي پاسارگاد مرجع عرضه كننده مجيد صادقي كجيدي  
 
   
 
     
  2362200930260013            
                     
                           
                                       
    تذكر 1 :  لازم است قبل از درج باركد بر روي بسته بندي محصولات از صحت تصوير باركد و كيفيت لازم اطمينان حاصل شود    
       
    تذكر 2 :  بر روي بسته بندي محصولات طبق دستورالعمل مركز صرفاً از يك باركد استفاده شود.    
                                       
  تذكر 3:  كدهاي ملي فوق تا زماني  معتبر است كه از طريق پرتال اطلاع رساني ملي كالا (www.IranCode.Ir) قابل دسترس باشد.    
fb.jpg gp.jpg p.jpg tw.jpg rss.jpg
logobottom